Ubezpieczenie EDU PLUS
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
z siedzibą w Polsce, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa,
numer zezwolenia Ministra Finansów DU/905/A/KP/93 z 5 listopada 1993 roku
Produkt: EDU PLUS
Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podawane są w innych dokumentach, w tym w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/27/03/2018 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
z dnia 27.03.2018 roku.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie EDU PLUS to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych obejmująca choroby oraz
nieszczęśliwe wypadki, które mają miejsce podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
3 następstwa nieszczęśliwego wypadku (NNW), który wydarzył się podczas
trwania ochrony ubezpieczeniowej lub choroby i ich następstwa, które
zostały zdiagnozowane w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej
Suma ubezpieczenia:
3 Opcja Podstawowa, Podstawowa Plus, Ochrona Plus – od 1.000zł
do 50.000zł
3 Opcja Progresja – od 1.000zł do 20.000zł
3 Opcja Ochrona – od 3.000zł do 14.000zł
Opcje dodatkowe:
3 D1 – Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego
– do 50.000zł
3 D2 – Oparzenia – do 10.000zł
3 D3 – Odmrożenia – do 10.000zł
3 D4 – Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – do 10.000zł
3 D5 – Pobyt w szpitalu w wyniku choroby – do 10.000zł
3 D6 – Pakiet ONKO i Poważne Choroby – do 2.000zł
3 D7 – Koszty operacji plastycznych w wyniku nieszczęśliwego wypadku
– do 10.000zł
3 D8 – Operacja w wyniku nieszczęśliwego wypadku – do 5.000zł
3 D9 – Operacja w wyniku choroby – do 5.000zł
3 D10 – Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku – do 20.000zł
3 D11 – Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki i/lub pracy
w wyniku NW – do 30.000zł
3 D12 – Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca
– do 1.000zł
3 D13 – Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW – do 5.000zł
3 D14 – Uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku
– do 10.000zł
3 D15 – assistance EDU PLUS – 5.000zł
3 D16 – Telemedycyna – 5.000zł
Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
x rodzajów świadczeń określonych w opcjach dodatkowych D1-D16
rozszerzających zakres ubezpieczenia, jeżeli nie została opłacona
dodatkowa składka
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
InterRisk nie odpowiada w szczególności za szkody powstałe w następstwie
lub w związku z:
! umyślnym popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa
przez Ubezpieczonego
! popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa lub samookaleczenia
się przez Ubezpieczonego
! chorobami, lub uszkodzeniami ciała zdiagnozowanymi przed datą objęcia
ochroną ubezpieczeniową
! chorobą zawodową, chorobą psychiczną
! uprawianiem sportów i aktywności wysokiego ryzyka przez Ubezpieczonego
! wyczynowym uprawianiem sportu, za wyjątkiem sytuacji gdzie Ubezpieczający
rozszerzył zakres ubezpieczenia o wyczynowe uprawianie
sportu
! operacją wtórną