Drodzy Rodzice

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu w Łabowej nie będzie ubezpieczała uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Przepisy ustawy Prawo Oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły (w tym Rady Rodziców) do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów na rzecz uczniów. Rada Rodziców nie ma upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

Podkreślić należy, iż zawarcie umowy ubezpieczenia NNW jest dobrowolne.

Dotychczasowe ubezpieczenie kończy się z dniem 31.08.2019r.

Od 1 września 2019r. rodzice mogą ubezpieczyć swoje dzieci indywidualnie.